Bijgewerkt 22 juli

    JOUW CAO: KOM NAAR DE LEDENBIJEENKOMST

 

 In september beginnen de onderhandelingen voor een nieuwe cao MSD weer. De cao is van jou, dus jij bepaalt de inzet!

Naar aanleiding van jouw input via de enquête, zijn wij gekomen tot een concept cao-voorstellenbrief voor de cao-onderhandelingen. Deze willen wij met jou bespreken tijdens de ledenbijeenkomsten op donderdag 29 augustus. Leden en niet-leden zijn welkom bij deze bijeenkomst!

We vergaderen op drie locaties:
 • 9:30 uur    BOXMEER, in hotel ’t Vertrek (Stationsweg 12)
 • 12:00 uur  OSS, Gebouw KD, Zaal Osaka
 • 14:30 uur  HAARLEM, Carel Visserzaal

Samen staan we sterk voor jouw cao, dus bezoek de ledenbijeenkomst en nodig ook je collega’s uit om mee te gaan!

Met vriendelijke groet,

Loes Bezemer-Videler                                               Paul Smink
cao-nderhandelaar CNV Vakmensen                      cao-onderhandelaar FNV Industrie
l.bezemer@cnvvakmensen.nl                                  paul.smink@fnv.nl
06-30003607                                                               06-13687929
 

 

 

en nieuwe cao-ronde komt er aan..

 

Een nadeel van een 1-jarige cao is dat er ook weer snel een nieuwe nodig is. In augustus hopen we weer met werkgever de eerste gesprekken te voeren, maar voordien zien we graag weer jullie reactie op de enquete: www.surveymonkey.nl/r/caomsd.

 Met jullie informatie - of je nou lid bent van een van de bonden of niet - kunnen wij aan de slag met een passende voorstellenbrief!

 

 

 

Onderhandelingsresultaat bereikt..

 

Een korte update, want de definitieve teksten moeten nog opgemaakt. We hebben op 17 januari 2019 een onderhandelingsresultaat bereikt. Binnenkort volgt een nieuwsbrief, maar de belangrijkste punten zijn:

 

 

 • Een cao voor 1 jaar, dus tot 31 december 2019

 • Een merit increase van 3,3%

 • Behoud van de garantieregeling voor het pensioenfonds: komt de dekkingsgraad van jullie pensioenregeling te laag, dan stort Merck extra gelden om de dekkingsgraad op peil te houden. Daarmee is de waarde van jullie pensioen gegarandeerd

 • Onderzoek naar het invoeren van een generatiepact

 • Behoud van de ontziemaatregelen voor collega’s ouder dan 63 jaar of voor de collega’s die individueel afspraken hebben gemaakt over de ontziemaatregelen (dat zijn hoofdzakelijk collegá s die in Haarlem werken en voor 2013 afspraken hebben gemaakt).

 • Overgangsmaatregelen voor de medewerkers tussen 50 en 63

 • Financiele compensatie voor collega’s van 45 en ouder die niet in de ontziemaatregelen willen (2% salarisverhoging als je in nachtdiensten werkt, 1% als je in andere onregelmatigheid werkt)

 • Wel – helaas – een verhoging van de leeftijd voor alle ontziemaatregelen (zowel nacht als overwerk) naar 59 jaar (met een ingroeimodel daar naar toe)

 • Duidelijke afspraken over het gebruik van de consignatiedienst

 

 

 

 

 

 

De onderhandelingen lopen, we zijn er nog niet en jullie input wordt gevraagd!

 

Beste vakbondsleden van FNV en CNV, andere lezers van deze pagina,

 

Gisteren zijn de delegaties een hele lange dag bezig geweest met het onderhandelen over een nieuwe cao voor MSD in Nederland. Een vierde dag, en je merkt aan alles dat werkgever het liefst klaar is, maar er liggen nog een paar belangrijke onderwerpen waar we het niet over eens zijn. Via deze nieuwsbrief een update aan jullie en tegelijkertijd de vraag om terugkoppeling!

 

Een aantal punten van onze voorstellenbrieven haalt het wel, een aantal niet. Dat is in elke cao-onderhandeling zo. Maar in deze cao speelt een aantal belangrijke dingen waar we het niet zomaar over eens worden. MSD heeft ons bijvoorbeeld gemeld dat er behoefte is aan genoeg personeel in de ploegendiensten. Daarbij vindt werkgever het geen vanzelfsprekendheid meer dat oudere medewerkers worden ontzien, want zonder de oudere medewerkers kan werkgever onvoldoende produceren. Als vakbonden hebben wij daar natuurlijk best een onderwerp, want een fatsoenlijke regeling voor ouderen vinden wij belangrijk!

 

Werkgever stelt op dit moment voor om een ontzie-beleid in te richten waarbij je als medewerker in ploegendienst op de leeftijd van 59 jaar en 6 maanden mag beslissen geen overwerk meer te verrichten, geen nachtdiensten en geen verzwarend rooster te krijgen. Je houdt daarbij dan niet meer de compensatie voor de verslechtering van je ploegentoeslag: de afbouw van ploegentoeslag voor medewerkers die straks de keuze maken voor ontzie-maatregelen gebeurt dan volgens de afbouwregeling van de cao: na negen maanden ga je terug naar 0% compensatie.  Maak je nu al gebruik van de ontziemaatregelen, dan bouwt dat volgens het huidige voorstel in vier jaar (75%-50%-25%-25%) af naar de ploegentoeslag die hoort bij de onregelmatigheid die je dan werkt.

 

Verder is daarbij natuurlijk ook de consignatiedienst van belang. Werkgever is het met de drie vakbonden eens dat er duidelijk moet zijn wat een consignatiedienst is en hoe vaak van een medewerker in consignatiedienst verwacht mag worden dat hij (of zij natuurlijk) ook echt opkomt. Consignatiedienst mag niet gewoon een soort extra ploeg zijn. Voor de bonden is van belang dat er dan duidelijkheid komt over consignatiedienst en er niet langer verschil van mening kan bestaan. We verschillen nog van mening over de naar onze mening noodzakelijke prikkel als een werknemer te vaak voor consignatie wordt opgeroepen: dat vindt werkgever een te vergaande stap.

 

Tegenover de verslechtering van de ontzie-maatregelen is werkgever wel bereid een structurele compensatie te bieden. Werkgever stelt daarbij voor om aan medewerkers van 45 en ouder in de ploegendienst, die ook nachten in de ploegen hebben, een structurele, pensioengevende verhoging van 2% salaris te geven. Werk je onregelmatig, ben je 45 of ouder, maar werk je niet in de nachten, dan stelt werkgever voor om daar 1% salarisverhoging voor te betalen. Daarmee zou werkgever – als we een akkoord bereiken – de verslechtering afkopen.

 

Ten opzichte van de vorige onderhandelingsronde is er een doorbraak voor waar het betreft het generatiepact. Eerst wilde werkgever niet aan deze regeling (omdat hij denkt het niet te kunnen betalen en er ook geen mensen voor te vinden), maar nu kan er toch een studie naar komen, die in het eerste half jaar van 2019 moet plaatsvinden. Verder hebben we ook resultaat bereikt voor het scholingsbudget, waar je 750 euro in het live it-budget mag opsparen per jaar, tot een maximum van 2 jaar,  waarbij je zelf de invulling daarvan bepaalt.

 

Een belangrijke vraag is dan natuurlijk nog: wat is de salarisruimtedie werkgever biedt? Werkgever vindt dat hij een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden biedt, met een pensioenregeling die ook voldoende waarde aan jullie biedt als werknemers. In twee stappen heeft hij nu zijn salarisbod bepaald op 2,75% per jaar, waarbij het dan natuurlijk van je positie in de merit matrix afhangt wat je er zelf als werknemer van ontvangt. Pas als nadere stappen op de ontziemaatregelen worden geboekt, wil hij misschien nog praten over het salaris.

 

En dat is de reden dat wij als vakbonden bij jullie, werknemers van MSD uitkomen! De stappen waar werkgever over wil praten, liggen aan twee kanten buiten ons mandaat: zowel de salarisruimte is naar onze mening echt onvoldoende om een akkoord te bereiken, maar ook waar het gaat om de ontziemaatregelen willen wij van jullie weten wat voor jullie acceptabel is. We willen niet pas met een akkoord bij jullie komen en dan een ja of een nee krijgen, we willen met jullie in gesprek over wat een aanvaardbare oplossing is. Het is jullie cao, het zijn jullie arbeidsvoorwaarden!

 

Werkgever wil in januari tot een onderhandelingsresultaat of principeakkoord komen. Wij hebben aangegeven dat pas te kunnen doen als we jullie hebben gesproken. Reserveer woensdag 9 januari in je agenda, dat is de datum waarop we ledenbijeenkomsten hebben gepland om jullie reactie te krijgen. Heb je nu al een reactie, dan horen we hem natuurlijk graag. Onze mailadressen zijn geduldig!

 

Voor nu wensen we jullie goede Feestdagen en een mooie jaarwisseling!

 

De Cao-onderhandelingen zijn van start!
 
 De tweede dag van de onderhandelingen is geweest. Uw aandacht graag voor dit bericht:
 

Beste medewerkers van MSD,

 

Vorige week stond dan de tweede onderhandelingsronde voor de collectieve arbeidsovereenkomst bij MSD op de agenda. Een bijzondere bijeenkomst, omdat na de eerste bijeenkomst door werkgever en NMP in een gezamenlijke enquête is gevraagd om jullie mening. Dat is wel heel apart, omdat de onderhandelingen toen al gaande waren. De collega’s van NMP hebben ons betrokken in de uitkomsten van de enquête. De vraag is voor ons als vakbonden wat de meerwaarde is van deze uitvraag: bij geen van beide partijen zien we iets terug in de voorstellen dat ze uit deze enquête hebben gehaald.

 

Waar staan we?

 

Deze tweede onderhandelingsronde was een opmerkelijke bijeenkomst. Werkgever was aan de beurt om een inhoudelijke reactie te geven op de voorstellen van FNV, CNV en NMP. Begonnen werd met de toelichting op het werk van het bedrijfspensioenfonds van MSD: aangekondigd is dat werkgever bereid is om voor de komende drie jaar, dus van 2019 tot en met 2021, een garantieregeling voort te zetten. Dat is positief nieuws: mocht er een daling van de dekkingsgraad komen, bijvoorbeeld omdat er een beurskrach plaatsvindt, dan blijft jullie pensioen toch op een waarde dat er niet hoeft te worden afgestempeld.

 

Maar: na dat punt kwam ook gelijk de rem op het gesprek. Jullie werkgever vindt dat hij met het  voortzetten van de pensioengarantie een dusdanige stap zet, dat hij er ook iets voor terug wil zien. Werkgever wil flink besparen op de ontziemaatregelen voor oudere medewerkers. Dat roept de directie al vanaf het eerste moment dat wij als bestuurders binnen het bedrijf actief zijn. Na urenlange gesprekken stelt werkgever nu voor om de ontziemaatregelen toe te staan voor medewerkers die 7 jaar of minder voor hun pensioen zijn, en dat daarbij dan ook daadwerkelijk wordt betaald voor de onregelmatigheid die je werkt: werk je niet meer in de ploegen, dan krijg je ook een salaris conform de dagdienst. Een uitzondering hierop is dan nog de consignatiedienst. Wij realiseren dat er over de ontziemaatregelen moet worden gesproken, maar willen ons met de leden verstaan over de vraag wat aanvaardbaar is en wat niet. Daarnaast heeft de "werkgroep ontziemaatregelen, die bestond uit een werkgevers- en een vakbondsdelegatie, een advies uitgebracht. De werkgever lijkt niets met deze uitkomst te doen. Dat vinden wij opmerkelijk!

 

Een ander belangrijk punt is de hoeveelheid geld die beschikbaar is voor de salarisverhoging. Werkgever biedt – onder de voorwaarde dat de ontziemaatregelen worden verminderd zoals in hun voorstel – een loonruimte van 2,5%, wat hij meer dan genoeg vindt in de huidige arbeidsmarkt.

 

Veel andere onderwerpen zijn nog niet eens besproken: De positie van de uitzendkrachten, de manier waarop met werktijden wordt omgegaan qua voorbereiding en douchen achteraf, de opbouw van het derde jaar WW. En niet onbelangrijk: het Generatiepact is voor de werkgever totaal onbespreekbaar.

 

Daarmee berichten we jullie feitelijk dat we nog een lastig proces tegemoet gaan: deze werkgever, die voldoende winst maakt, weigert om met ons over een modern pakket aan arbeidsvoorwaarden te praten, met daarin o.a. voldoende salarisruimte voor de medewerker. Op 7 november overleggen wij met de kadergroepen van FNV en CNV over onze verder te volgen koers. We komen daar uiteraard ook bij jullie weer op terug! Hebben jullie nu al input, mail ons vooral, we kunnen alle informatie uit het bedrijf goed gebruiken.

 

 

Paul Smink en Loes Bezemer, bestuurders namens FNV en CNV

 

 

 Vandaag zijn de Cao-onderhandelingen weer gestart. Graag verwijs ik naar de beide nieuwsbrieven achter dit bericht voor een update! Hier die van de FNV: MSD nieuwsbrief 180918.pdf en daarnaast ook die van het CNV: nieuwsbrief CNV MSD 210918.pdf
 
 
 
 
 
De Cao-onderhandelingen gaan weer van start!
 
Op donderdag 18 september aanstaande beginnen de Cao-onderhandelingen weer. De CAO loopt af en als samenwerkende vakbonden, CNV Vakmensen en FNV Procesindustrie, gaan we weer samen aan de slag voor een goede, nieuwe CAO.
 
Wat vragen we nu? Onze voorstellenbrief MSD_definitief.pdf is het uitgangspunt voor de onderhandelingen namens de twee bonden. Wat vragen wij aan MSD?
 
* 4% salarinsinbreng in de merit matrix
* onderzoek naar het salarissysteem
* behoud van het pensioensysteem
* Vitaliteit: generatiepact, vaderschapsverlof, mantelzorg, mogelijkheid van thuiswerken, afname van werkdruk en afspraken over mantelzorg
* Regeling voor het opbouwen van een derde uitkeringsjaar in WW en WIA
* Oplossing voor de consignatiediensten
* Uitzendkrachten: na 9 maanden moeten uitzendkrachten gewoon in loondienst van MSD komen
* Opleidingsbudget op een eigen opleidingsrekening voor € 750 per jaar
* Duidelijke afspraken over voorbereidings-, werk- en pauzetijden
* Collectieve vakantiedagen moeten of daadwerkelijk worden ingezet of afgeschaft
 
De voorstellen van werkgever en NMP delen wij in de loop van het proces, als deze door hen op tafel zijn gelegd.
 
Hebt u vragen? Mail ons vooral!
 
 Paul Smink
bestuurder FNV
paul.smink@fnv.nl
 
Loes Bezemer-Viddeler
bestuurder CNV Vakmensen
l.bezemer@cnvvakmensen.nl
 

Enquête cao MSD van FNV en CNV

Beste MSD-medewerker,

Buiten is het zomer, maar als vakbonden zijn we weer druk bezig met het voorbereiden van een collectieve arbeidsovereenkomst voor MSD. Voor de Nederlandse vestigingen, in Oss, Haarlem, Boxmeer en De Bilt, sluiten de vakbonden een cao waarin jullie rechten zijn vastgelegd. Het salaris voor 2019, de invulling van de onregelmatige diensten, toeslagen, vakantierechten, alles komt aan bod.

In de onderhandelingen naar de vorige cao hebben we gemerkt dat jullie inbreng van groot belang is. Werken naar Wens – dat grootschalig door jullie is afgewezen – heeft een hoop discussie opgeleverd. Op dit moment wordt gekeken naar een andere voortzetting van de roosters, wellicht komen we daar in de opbouw naar de cao weer verder over te spreken.

Onder het motto "Alleen samen maken we een sterke cao” werken FNV en CNV opnieuw samen aan deze regeling. Samen willen we graag jullie mening horen over een aantal kwesties, zodat we jullie mening ook kunnen vertegenwoordigen aan tafel. FNV en CNV zijn daarbij vertegenwoordigd door twee nieuwe bestuurders: Paul Smink aan FNV-zijde (paul.smink@fnv.nl) en Loes Bezemer-Videler aan CNV-zijde (l.bezemer-videler@cnvvakmensen.nl).

In deze enquête een hele serie vragen. We stellen ze aan iedereen, of je (nog) geen lid bent van CNV of FNV is daarbij niet relevant: wij willen graag het geluid van iedereen kunnen meenemen. Tegelijkertijd is het wel goed als je lid bent van een vakbond: we doen het per slot van rekening samen. Kijk daarom graag eens op www.cnvvakmensen.nl/lidworden of op https://www.fnv.nl/lidmaatschap/lid-worden/

Mogen we van jullie horen?

Hartelijke groet,

Paul Smink                                            Loes Bezemer-Videler