Bijgewerkt 5 december 2019

 

                            
      Weert, 5 december 2019

 

Principe-akkoord voor een tweejarige cao bij MSD: Jullie zijn aan zet!

 

Beste FNV’ers,

Nadat we in november uiteengingen met de vaststelling dat we er nog lang niet waren, volgt vandaag een positiever bericht. Jullie gesprek op de werkvloer, jullie doorgeven van het laatste vlugschrift aan andere collega’s, heeft geholpen, we hebben een principe-akkoord bereikt over een cao. In dat principe-akoord hebben we een aantal goede stappen gezet voor jullie arbeidsvoorwaarden. Uiteraard wordt een en ander straks ter stemming aan jullie voorgelegd, maar daarvoor moeten we eerst nog een aantal procedurestappen zetten om de tekst uit te werken. Ik vind het wel van belang om snel met jullie te delen dat we er uit zijn!

Wat is er zoal bereikt?

 • Een cao voor 2 jaar, dus voor 2020 en voor 2021. In beide jaren wordt er 3,5% in de merit matrix ingebracht. Per 1 april van elk jaar weet je dan - afhankelijk van je positie in de matrix - of en welke salarisverhoging je krijgt.
 • Op verzoek van de vakbonden heeft MSD (de eerder met de vakbonden overeengekomen CCF2.0) salarisschalen aan de hand van marktanalyse met 2,5% verhoogd, zodat het salarisperspectief binnen alle salarisschalen verruimd wordt.
 • Partijen hebben afgesproken om een werkgroep te starten die de mogelijkheden gaat onderzoeken om tot een vorm van generatiepact te komen als integraal onderdeel van de duurzame inzetbaarheidsambitie van MSD.
 • MSD heeft de toezegging gedaan dat er gedurende de looptijd van de cao jaarlijks een uitvraag over arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen zal worden gedaan onder alle medewerkers. In 2020 zal dit een uitvraag over werkdruk zijn. Hierbij zal specifiek aandacht worden besteed aan overwerk en het regelmatig of structureel werken van meer dan de afgesproken arbeidsduur.
 • Indien er in geval van overwerk een maaltijdvergoeding van toepassing is conform cao artikel 13g, dan heeft de werknemer recht op een maaltijdvergoeding van € 12,50 bruto i.p.v. de huidige € 10,- bruto.
 • MSD neemt de intentie op in de cao dat wanneer er vacatures zijn, geschikte uitzendkrachten als eerste worden overwogen om aan te nemen op die positie.
 • MSD heeft de toezegging gedaan om meer gestructureerd te communiceren over de benutting en de mogelijkheden van het LIVE IT budget.
 • MSD blijft - volgens afspraken - een bijdrage aan de drie verschillende vakbonden doen.

Zoals gezegd moeten jullie als leden uiteraard je stem uitbrengen over dit principe-akkoord. Alleen jullie als leden kunnen maken dat er een cao komt, en de voorbereidingen voor die stemming gaan we binnenkort treffen. Voor nu: een compliment voor het doorzetten van het gesprek over arbeidsvoorwaarden. Het heeft tot dit resultaat geleid, waarover wij als FNV tevreden zijn.

Hartelijke groet,

Paul Smink 
Bestuurder FNV 
paul.smink@fnv.nl
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

MSD biedt werknemers onvoldoende in cao onderhandelingen !

 20 November 2019

Beste werknemers van MSD,

FNV, CNV en NMP voeren namens hun leden de onderhandelingen voor een collectieve arbeidsovereenkomst tussen hen en MSD. Op grond van die onderhandelingen wordt het salaris van iedereen binnen de cao vastgesteld.

In drie rondes moeten wij nu vaststellen dat jullie werkgever geen cao wil die past bij de winsten van MSD in Nederland en ook geen koers die past bij de Nederlandse economie. Waar wij als vakbonden hebben ingezet op 5 procent (FNV en CNV) of 4,5 procent (NMP) komt jullie werkgever niet verder dan een bod van 3,1% voor 2020, andere wensen gaan ten koste van dit loonbod. Als vakbonden vinden wij dat echt veel te weinig om een cao met MSD te sluiten!

Verder horen wij van veel werknemers dat zij in het einde van hun derde tertiel zitten: zij hebben op die manier geen perspectief meer om iets te groeien in het salarismodel: alleen een jaarlijkse eenmalige verhoging kunnen ze nog krijgen. Wij vinden dat het na 4 jaar weer tijd is om de salarisschalen opnieuw vast te stellen, zodat ook ervaren medewerkers een salaris hebben dat kan groeien ten opzichte van het stijgende prijspeil in ons land.

 Deze brief verspreiden wij onder alle medewerkers, omdat het van belang is dat de cao HET onderwerp van gesprek wordt binnen MSD. Bespreek met je collega’s wat je een redelijke salarisverhoging vindt, zodat je werkgever ook weet dat hij een goede salarisverhoging en een indexering van de salarisschalen moet bieden.

 

Op 4 december zijn de volgende cao-onderhandelingen met jullie werkgever. We hopen dat MSD dan naar aanleiding van de ontstane gesprekken over de cao-onderhandelingen met een goed bod komt, zodat we niet hoeven na te denken over andere maatregelen!

FNV                                                    CNV Vakmensen                               NMP

Paul Smink                                       Loes Bezemer-Videler                    Victor Kloos
Yolanda Reus                                   Robert Wonnink

[kaderleden]

 

WORDT LID VAN EEN VAN DE VAKBONDEN BINNEN MSD:

www.fnv.nl/lidworden       www.cnvvakmensen.nl/lidworden            www.netwerkmp.nl

 

 

 

Update: onderstaande mailing is 8 november naar de FNV-leden gestuurd waarvan het mailadres bij FNV bekend is. Binnenkort volgt meer informatie wat hieruit gekomen is. Blijf deze website volgen en bespreek het met je collega's zodat iedereen goed geïnformeerd is.

Weert, 8 november 2019

Cao-onderhandelingen: Het vordert nog niet echt, het mag niet veel kosten!

Aan de FNV-leden, werkzaam binnen MSD

Beste FNV’ers,

Woensdag 6 november 2019 vond de derde inhoudelijke ronde van de cao-onderhandelingen bij jullie werkgever plaats. Een nieuwsbrief, niet alleen omdat het goed is om jullie gewoon op de hoogte te houden, maar ook (en juist) omdat daar inhoudelijk alle aanleiding toe is!

Tot op heden is er over deze cao-onderhandelingen nog weinig nieuws te melden geweest. Dat komt omdat we pas twee inhoudelijke rondes achter de rug hebben, waarin de voorstellen onderling zijn uitgewisseld: aan de ene kant de voorstellen die FNV en CNV Vakmensen gezamenlijk op tafel hebben gelegd, de voorstellen van NMP en uiteraard ook de voorstellen van werkgever. Naar aanleiding van die eerste twee verkennende gesprekken is het derde overleg ingewisseld voor een technische studie naar het Generatiepact, de 80/90/100 regeling waar wij als bonden al voor de tweede cao-onderhandelingen om vragen.

Na afgelopen woensdag is de conclusie dat we elkaar nog niet naderen waar het gaat om de salarisvraag voor de cao in 2020 en mogelijk ook 2021. Wij hebben werkgever gevraagd 5% in de merit matrix te brengen: dat past bij de wereldwijde winstgevendheid van MSD, de krapte van de Nederlandse arbeidsmarkt en het dalende gedeelte dat werknemers (ook) in Nederland van de winst van een bedrijf krijgen, de zogenaamde arbeidsinkomensquote. Jullie werkgever vindt dat percentage veel te hoog: hij wil niet meer betalen dan de gemiddelde stijging van salarissen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Daarin neemt hij naar ons gevoel onvoldoende mee dat er sprake is van een buitengewoon succesvol bedrijf, met stevige winsten, en met de behoefte aan hogere lonen op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Samenvattend voor nu: jullie werkgever stelt een cao voor 2 jaren voor, met een salarisverhoging van 3,1% voor 2020 (waarvan dan nog een aantal zaken moeten worden afgetrokken) en 2,7% voor 2021. Een verhoging die naar ons gevoel niet beantwoordt aan de positie van MSD, maar we horen graag van jullie hoe jullie daar als FNV-leden over denken!

Een positief punt merk ik nog wel op: voor het eerst is werkgever op dit moment zo ver dat hij een inhoudelijke studie wil doen naar het Generatiepact. De berekeningen en de presentatie daarvan van FNV-zijde heeft werkgever zo ver gebracht dat hij wil kijken naar de inpasbaarheid van het Generatiepact in de MSD-bedrijven. Daarvoor heeft hij nog wel toestemming nodig uit Amerika en zullen we ook samen moeten studeren. Geen garantie op resultaat, maar voor het eerst is het wel zo dat we daadwerkelijk praten over een Generatiepact.

Verdere relevante ontwikkelingen:
 • Er komt een conferentie over werkdruk op 2 april, georganiseerd door MSD.
 • Werkgever is bereid om de uitbreiding van het vaderschapsverlof een half jaar naar voren te halen per 1 januari 2020, maar wil de tegenwaarde daarvan wel verrekenen met de 3,1% salarisverhoging die nu wordt voorgesteld.
 • Ten aanzien van de uitzendkrachten wil werkgever een intentieverklaring afspreken dat geschikte uitzendkrachten een arbeidscontract met MSD kunnen krijgen.
 • In onze voorstellenbrief vroegen we naar de uitgave van scholingsbudgetten en andere live-It gelden. Werkgever heeft die budgetten beschikbaar, maar ze worden lang niet altijd uitgegeven. Hij gaat kijken hoe met de leidinggevenden kan worden afgesproken hoe die gelden beter kunnen worden uitgegeven.
 • De maaltijdvergoeding bij overwerk gaat voor het eerst in jaren vooruit, van 10 naar 11 euro (als er geen maaltijd beschikbaar is).
 • Werkgever wil met de ondernemingsraad kijken naar een algeheel mobiliteitsplan, met daarin zowel een fietsenplan als de vraag hoe de reiskosten vergoed moeten worden. Voor de reiskosten geldt ook weer dat een eventuele toename van dat bedrag voor werkgever aanleiding biedt om te verrekenen met de 3,1% salarisverhoging.
 • MSD wil de bijdrage aan de vakbonden - die het betaalt omdat een cao ook voor niet-leden van de vakbonden wordt gesloten - niet verlagen, maar wil wel nadenken over een andere manier van het gebruiken van die vergoeding.
 • Eens per jaar wil werkgever met de werknemers in gesprek over een relevant onderwerp in de arbeidsvoorwaarden, in een zogenaamde dialoog.

EN WAT STAAT ONS TE WACHTEN? Wat kunnen wij als werknemers bijvoorbeeld doen?

Onze samenvatting van de bovenstaande voorstellen van werkgever leidt er toe dat we er nog lang niet zijn. Een redelijk aantal van onze voorstellen in de voorstellenbrief is al gesneuveld en desalniettemin biedt werkgever over 2 jaar slechts 2 ,9% salarisverhoging, waarbij eventuele verbeteringsvoorstellen nog van dit salarisvoorstel worden afgetrokken. Als FNV vinden wij dat jullie een betere salarisverhoging verdienen!

Het is om die reden dat wij het overleg op woensdag 6 november hebben opgeschort om binnenkort met de kadergroepen van FNV en CNV Vakmensen te overleggen over onze strategie. Wij horen graag van jullie wat jullie vinden van de bovenstaande voorstellen: paul.smink@fnv.nl is het mailadres waar jullie mening naar toe kan worden gestuurd. In de kadervergadering van dinsdag 19 november aanstaande zullen we dan afspreken hoe we omgaan met de situatie zoals hij nu is.

Van belang is ook dat deze stand van zaken - en deze nieuwsbrief - wordt gedeeld met de collega’s die nog geen lid zijn van een van de vakbonden: alleen samen kunnen we stappen zetten om het bod te verbeteren. Deel deze nieuwsbrief graag met je ongeorganiseerde collega’s. Lees je dit, en ben je nog geen lid van de FNV? Klik hier om je aan te melden voor het FNV lidmaatschap. Dat is de beste manier om ook jouw belangen te laten vertegenwoordigen aan de cao-tafel.


Met vriendelijke groet,

Paul Smink
Bestuurder FNV 
paul.smink@fnv.nl
 

   

JOUW CAO: KOM NAAR DE LEDENBIJEENKOMST

 

 In september beginnen de onderhandelingen voor een nieuwe cao MSD weer. De cao is van jou, dus jij bepaalt de inzet!

Naar aanleiding van jouw input via de enquête, zijn wij gekomen tot een concept cao-voorstellenbrief voor de cao-onderhandelingen. Deze willen wij met jou bespreken tijdens de ledenbijeenkomsten op donderdag 29 augustus. Leden en niet-leden zijn welkom bij deze bijeenkomst!

We vergaderen op drie locaties:
 • 9:30 uur    BOXMEER, in hotel ’t Vertrek (Stationsweg 12)
 • 12:00 uur  OSS, Gebouw KD, Zaal Osaka
 • 14:30 uur  HAARLEM, Carel Visserzaal

Samen staan we sterk voor jouw cao, dus bezoek de ledenbijeenkomst en nodig ook je collega’s uit om mee te gaan!

Met vriendelijke groet,

Loes Bezemer-Videler                                               Paul Smink
cao-nderhandelaar CNV Vakmensen                      cao-onderhandelaar FNV Industrie
l.bezemer@cnvvakmensen.nl                                  paul.smink@fnv.nl
06-30003607                                                               06-13687929
 

 

 

 

en nieuwe cao-ronde komt er aan..

 

Een nadeel van een 1-jarige cao is dat er ook weer snel een nieuwe nodig is. In augustus hopen we weer met werkgever de eerste gesprekken te voeren, maar voordien zien we graag weer jullie reactie op de enquete: www.surveymonkey.nl/r/caomsd.

 Met jullie informatie - of je nou lid bent van een van de bonden of niet - kunnen wij aan de slag met een passende voorstellenbrief!

 

 

 

Onderhandelingsresultaat bereikt..

 

Een korte update, want de definitieve teksten moeten nog opgemaakt. We hebben op 17 januari 2019 een onderhandelingsresultaat bereikt. Binnenkort volgt een nieuwsbrief, maar de belangrijkste punten zijn:

 

 

 • Een cao voor 1 jaar, dus tot 31 december 2019

 • Een merit increase van 3,3%

 • Behoud van de garantieregeling voor het pensioenfonds: komt de dekkingsgraad van jullie pensioenregeling te laag, dan stort Merck extra gelden om de dekkingsgraad op peil te houden. Daarmee is de waarde van jullie pensioen gegarandeerd

 • Onderzoek naar het invoeren van een generatiepact

 • Behoud van de ontziemaatregelen voor collega’s ouder dan 63 jaar of voor de collega’s die individueel afspraken hebben gemaakt over de ontziemaatregelen (dat zijn hoofdzakelijk collegá s die in Haarlem werken en voor 2013 afspraken hebben gemaakt).

 • Overgangsmaatregelen voor de medewerkers tussen 50 en 63

 • Financiele compensatie voor collega’s van 45 en ouder die niet in de ontziemaatregelen willen (2% salarisverhoging als je in nachtdiensten werkt, 1% als je in andere onregelmatigheid werkt)

 • Wel – helaas – een verhoging van de leeftijd voor alle ontziemaatregelen (zowel nacht als overwerk) naar 59 jaar (met een ingroeimodel daar naar toe)

 • Duidelijke afspraken over het gebruik van de consignatiedienst

 

 

 

 

 

 

De onderhandelingen lopen, we zijn er nog niet en jullie input wordt gevraagd!

 

Beste vakbondsleden van FNV en CNV, andere lezers van deze pagina,

 

Gisteren zijn de delegaties een hele lange dag bezig geweest met het onderhandelen over een nieuwe cao voor MSD in Nederland. Een vierde dag, en je merkt aan alles dat werkgever het liefst klaar is, maar er liggen nog een paar belangrijke onderwerpen waar we het niet over eens zijn. Via deze nieuwsbrief een update aan jullie en tegelijkertijd de vraag om terugkoppeling!

 

Een aantal punten van onze voorstellenbrieven haalt het wel, een aantal niet. Dat is in elke cao-onderhandeling zo. Maar in deze cao speelt een aantal belangrijke dingen waar we het niet zomaar over eens worden. MSD heeft ons bijvoorbeeld gemeld dat er behoefte is aan genoeg personeel in de ploegendiensten. Daarbij vindt werkgever het geen vanzelfsprekendheid meer dat oudere medewerkers worden ontzien, want zonder de oudere medewerkers kan werkgever onvoldoende produceren. Als vakbonden hebben wij daar natuurlijk best een onderwerp, want een fatsoenlijke regeling voor ouderen vinden wij belangrijk!

 

Werkgever stelt op dit moment voor om een ontzie-beleid in te richten waarbij je als medewerker in ploegendienst op de leeftijd van 59 jaar en 6 maanden mag beslissen geen overwerk meer te verrichten, geen nachtdiensten en geen verzwarend rooster te krijgen. Je houdt daarbij dan niet meer de compensatie voor de verslechtering van je ploegentoeslag: de afbouw van ploegentoeslag voor medewerkers die straks de keuze maken voor ontzie-maatregelen gebeurt dan volgens de afbouwregeling van de cao: na negen maanden ga je terug naar 0% compensatie.  Maak je nu al gebruik van de ontziemaatregelen, dan bouwt dat volgens het huidige voorstel in vier jaar (75%-50%-25%-25%) af naar de ploegentoeslag die hoort bij de onregelmatigheid die je dan werkt.

 

Verder is daarbij natuurlijk ook de consignatiedienst van belang. Werkgever is het met de drie vakbonden eens dat er duidelijk moet zijn wat een consignatiedienst is en hoe vaak van een medewerker in consignatiedienst verwacht mag worden dat hij (of zij natuurlijk) ook echt opkomt. Consignatiedienst mag niet gewoon een soort extra ploeg zijn. Voor de bonden is van belang dat er dan duidelijkheid komt over consignatiedienst en er niet langer verschil van mening kan bestaan. We verschillen nog van mening over de naar onze mening noodzakelijke prikkel als een werknemer te vaak voor consignatie wordt opgeroepen: dat vindt werkgever een te vergaande stap.

 

Tegenover de verslechtering van de ontzie-maatregelen is werkgever wel bereid een structurele compensatie te bieden. Werkgever stelt daarbij voor om aan medewerkers van 45 en ouder in de ploegendienst, die ook nachten in de ploegen hebben, een structurele, pensioengevende verhoging van 2% salaris te geven. Werk je onregelmatig, ben je 45 of ouder, maar werk je niet in de nachten, dan stelt werkgever voor om daar 1% salarisverhoging voor te betalen. Daarmee zou werkgever – als we een akkoord bereiken – de verslechtering afkopen.

 

Ten opzichte van de vorige onderhandelingsronde is er een doorbraak voor waar het betreft het generatiepact. Eerst wilde werkgever niet aan deze regeling (omdat hij denkt het niet te kunnen betalen en er ook geen mensen voor te vinden), maar nu kan er toch een studie naar komen, die in het eerste half jaar van 2019 moet plaatsvinden. Verder hebben we ook resultaat bereikt voor het scholingsbudget, waar je 750 euro in het live it-budget mag opsparen per jaar, tot een maximum van 2 jaar,  waarbij je zelf de invulling daarvan bepaalt.

 

Een belangrijke vraag is dan natuurlijk nog: wat is de salarisruimtedie werkgever biedt? Werkgever vindt dat hij een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden biedt, met een pensioenregeling die ook voldoende waarde aan jullie biedt als werknemers. In twee stappen heeft hij nu zijn salarisbod bepaald op 2,75% per jaar, waarbij het dan natuurlijk van je positie in de merit matrix afhangt wat je er zelf als werknemer van ontvangt. Pas als nadere stappen op de ontziemaatregelen worden geboekt, wil hij misschien nog praten over het salaris.

 

En dat is de reden dat wij als vakbonden bij jullie, werknemers van MSD uitkomen! De stappen waar werkgever over wil praten, liggen aan twee kanten buiten ons mandaat: zowel de salarisruimte is naar onze mening echt onvoldoende om een akkoord te bereiken, maar ook waar het gaat om de ontziemaatregelen willen wij van jullie weten wat voor jullie acceptabel is. We willen niet pas met een akkoord bij jullie komen en dan een ja of een nee krijgen, we willen met jullie in gesprek over wat een aanvaardbare oplossing is. Het is jullie cao, het zijn jullie arbeidsvoorwaarden!

 

Werkgever wil in januari tot een onderhandelingsresultaat of principeakkoord komen. Wij hebben aangegeven dat pas te kunnen doen als we jullie hebben gesproken. Reserveer woensdag 9 januari in je agenda, dat is de datum waarop we ledenbijeenkomsten hebben gepland om jullie reactie te krijgen. Heb je nu al een reactie, dan horen we hem natuurlijk graag. Onze mailadressen zijn geduldig!

 

Voor nu wensen we jullie goede Feestdagen en een mooie jaarwisseling!

 

De Cao-onderhandelingen zijn van start!
 
 De tweede dag van de onderhandelingen is geweest. Uw aandacht graag voor dit bericht:
 

Beste medewerkers van MSD,

 

Vorige week stond dan de tweede onderhandelingsronde voor de collectieve arbeidsovereenkomst bij MSD op de agenda. Een bijzondere bijeenkomst, omdat na de eerste bijeenkomst door werkgever en NMP in een gezamenlijke enquête is gevraagd om jullie mening. Dat is wel heel apart, omdat de onderhandelingen toen al gaande waren. De collega’s van NMP hebben ons betrokken in de uitkomsten van de enquête. De vraag is voor ons als vakbonden wat de meerwaarde is van deze uitvraag: bij geen van beide partijen zien we iets terug in de voorstellen dat ze uit deze enquête hebben gehaald.

 

Waar staan we?

 

Deze tweede onderhandelingsronde was een opmerkelijke bijeenkomst. Werkgever was aan de beurt om een inhoudelijke reactie te geven op de voorstellen van FNV, CNV en NMP. Begonnen werd met de toelichting op het werk van het bedrijfspensioenfonds van MSD: aangekondigd is dat werkgever bereid is om voor de komende drie jaar, dus van 2019 tot en met 2021, een garantieregeling voort te zetten. Dat is positief nieuws: mocht er een daling van de dekkingsgraad komen, bijvoorbeeld omdat er een beurskrach plaatsvindt, dan blijft jullie pensioen toch op een waarde dat er niet hoeft te worden afgestempeld.

 

Maar: na dat punt kwam ook gelijk de rem op het gesprek. Jullie werkgever vindt dat hij met het  voortzetten van de pensioengarantie een dusdanige stap zet, dat hij er ook iets voor terug wil zien. Werkgever wil flink besparen op de ontziemaatregelen voor oudere medewerkers. Dat roept de directie al vanaf het eerste moment dat wij als bestuurders binnen het bedrijf actief zijn. Na urenlange gesprekken stelt werkgever nu voor om de ontziemaatregelen toe te staan voor medewerkers die 7 jaar of minder voor hun pensioen zijn, en dat daarbij dan ook daadwerkelijk wordt betaald voor de onregelmatigheid die je werkt: werk je niet meer in de ploegen, dan krijg je ook een salaris conform de dagdienst. Een uitzondering hierop is dan nog de consignatiedienst. Wij realiseren dat er over de ontziemaatregelen moet worden gesproken, maar willen ons met de leden verstaan over de vraag wat aanvaardbaar is en wat niet. Daarnaast heeft de "werkgroep ontziemaatregelen, die bestond uit een werkgevers- en een vakbondsdelegatie, een advies uitgebracht. De werkgever lijkt niets met deze uitkomst te doen. Dat vinden wij opmerkelijk!

 

Een ander belangrijk punt is de hoeveelheid geld die beschikbaar is voor de salarisverhoging. Werkgever biedt – onder de voorwaarde dat de ontziemaatregelen worden verminderd zoals in hun voorstel – een loonruimte van 2,5%, wat hij meer dan genoeg vindt in de huidige arbeidsmarkt.

 

Veel andere onderwerpen zijn nog niet eens besproken: De positie van de uitzendkrachten, de manier waarop met werktijden wordt omgegaan qua voorbereiding en douchen achteraf, de opbouw van het derde jaar WW. En niet onbelangrijk: het Generatiepact is voor de werkgever totaal onbespreekbaar.

 

Daarmee berichten we jullie feitelijk dat we nog een lastig proces tegemoet gaan: deze werkgever, die voldoende winst maakt, weigert om met ons over een modern pakket aan arbeidsvoorwaarden te praten, met daarin o.a. voldoende salarisruimte voor de medewerker. Op 7 november overleggen wij met de kadergroepen van FNV en CNV over onze verder te volgen koers. We komen daar uiteraard ook bij jullie weer op terug! Hebben jullie nu al input, mail ons vooral, we kunnen alle informatie uit het bedrijf goed gebruiken.

 

 

Paul Smink en Loes Bezemer, bestuurders namens FNV en CNV

 

 

 Vandaag zijn de Cao-onderhandelingen weer gestart. Graag verwijs ik naar de beide nieuwsbrieven achter dit bericht voor een update! Hier die van de FNV: MSD nieuwsbrief 180918.pdf en daarnaast ook die van het CNV: nieuwsbrief CNV MSD 210918.pdf
 
 
 
 
 
De Cao-onderhandelingen gaan weer van start!
 
Op donderdag 18 september aanstaande beginnen de Cao-onderhandelingen weer. De CAO loopt af en als samenwerkende vakbonden, CNV Vakmensen en FNV Procesindustrie, gaan we weer samen aan de slag voor een goede, nieuwe CAO.
 
Wat vragen we nu? Onze voorstellenbrief MSD_definitief.pdf is het uitgangspunt voor de onderhandelingen namens de twee bonden. Wat vragen wij aan MSD?
 
* 4% salarinsinbreng in de merit matrix
* onderzoek naar het salarissysteem
* behoud van het pensioensysteem
* Vitaliteit: generatiepact, vaderschapsverlof, mantelzorg, mogelijkheid van thuiswerken, afname van werkdruk en afspraken over mantelzorg
* Regeling voor het opbouwen van een derde uitkeringsjaar in WW en WIA
* Oplossing voor de consignatiediensten
* Uitzendkrachten: na 9 maanden moeten uitzendkrachten gewoon in loondienst van MSD komen
* Opleidingsbudget op een eigen opleidingsrekening voor € 750 per jaar
* Duidelijke afspraken over voorbereidings-, werk- en pauzetijden
* Collectieve vakantiedagen moeten of daadwerkelijk worden ingezet of afgeschaft
 
De voorstellen van werkgever en NMP delen wij in de loop van het proces, als deze door hen op tafel zijn gelegd.
 
Hebt u vragen? Mail ons vooral!
 
 Paul Smink
bestuurder FNV
paul.smink@fnv.nl
 
Loes Bezemer-Viddeler
bestuurder CNV Vakmensen
l.bezemer@cnvvakmensen.nl
 

Enquête cao MSD van FNV en CNV

Beste MSD-medewerker,

Buiten is het zomer, maar als vakbonden zijn we weer druk bezig met het voorbereiden van een collectieve arbeidsovereenkomst voor MSD. Voor de Nederlandse vestigingen, in Oss, Haarlem, Boxmeer en De Bilt, sluiten de vakbonden een cao waarin jullie rechten zijn vastgelegd. Het salaris voor 2019, de invulling van de onregelmatige diensten, toeslagen, vakantierechten, alles komt aan bod.

In de onderhandelingen naar de vorige cao hebben we gemerkt dat jullie inbreng van groot belang is. Werken naar Wens – dat grootschalig door jullie is afgewezen – heeft een hoop discussie opgeleverd. Op dit moment wordt gekeken naar een andere voortzetting van de roosters, wellicht komen we daar in de opbouw naar de cao weer verder over te spreken.

Onder het motto "Alleen samen maken we een sterke cao” werken FNV en CNV opnieuw samen aan deze regeling. Samen willen we graag jullie mening horen over een aantal kwesties, zodat we jullie mening ook kunnen vertegenwoordigen aan tafel. FNV en CNV zijn daarbij vertegenwoordigd door twee nieuwe bestuurders: Paul Smink aan FNV-zijde (paul.smink@fnv.nl) en Loes Bezemer-Videler aan CNV-zijde (l.bezemer-videler@cnvvakmensen.nl).

In deze enquête een hele serie vragen. We stellen ze aan iedereen, of je (nog) geen lid bent van CNV of FNV is daarbij niet relevant: wij willen graag het geluid van iedereen kunnen meenemen. Tegelijkertijd is het wel goed als je lid bent van een vakbond: we doen het per slot van rekening samen. Kijk daarom graag eens op www.cnvvakmensen.nl/lidworden of op https://www.fnv.nl/lidmaatschap/lid-worden/

Mogen we van jullie horen?

Hartelijke groet,

Paul Smink                                            Loes Bezemer-Videler